^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Заява про екологічні наслідки діяльності

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Дані про плановану діяльність.

До  першої черги будівництва мереж каналізації включено:

- самопливні мережі – внутрішньомайданчикові переключення до проектуємої реконструкції КНС довжиною 58.0 м з наступним відключенням існуючої, раніше працювавшої;

- напірні мережі - внутрішньомайданчикові переключення від проектуємої реконструкції КНС до існуючого напірного трубопроводу від відключеної КНС довжиною 68.5 м.

 - реконструкція існуючої непрацюючої КНС потужністю 2500 м3/добу із влаштуванням електропостачання по І категорії надійності з наступним відк-люченням існуючої працюючої морально та фізично застарілої КНС;

Влаштування будівельного майданчика, де зберігаються труби, збірний залі-зобетон та інші матеріали, розташовання будівельні вагончики, охорона, що чергує цілодобово та інше відповідно до розробленого будгенплану.

Умови виконання будівельних робіт, методи виконання робіт, заходи з охорони та безпеки праці та інше розроблені та наведені у розділі «Проект організації будівництва».

Прийняті  технологічні рішення відносно реконструкції  непрацюючої КНС значно скорочує земляні роботи, терміни та вартість реконструкції у порівнянні з традиційними методами реконструкції працюючих КНС без зупинки роботи.

Заходи по охороні навколишнього середовища: - на час ведення будівництва всі дерева, які знаходяться в зоні будівельного майданчика, захистити на висоту 2-х метрів дерев’яними коробами.

При виконанні робіт необхідно вжити заходи по запобіганню неорганізованого спуску води з будівельного майданчика.

Не загазовувати навколишнє середовище, не допускати розведення відкритого вогню.

Технічні рішення, які прийняті в робочому проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил і забезпечують безпечну для життя і здоров‘я людей експлуатацію об‘єкта при дотриманні заходів, що передбачені проектом.

Мета проекту:

•   Реконструкція каналізації в басейні КНС №15 із збільшенням потужності, що забезпечить надійну роботу системи на даний час та на перспективу.

Засоби здійснення проектованої діяльності:

Використання існуючої будівлі непрацюючої КНС надає можливість економити матеріальні ресурси та зменшити вплив на навколишне природне середовище.

Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

•   Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього середовища – відсутні.

•   При дотриманні основних правил пожежної безпеки, техніки безпеки і охорони праці та при умові організації правильної роботи виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключається.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності і заходів, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних станда-ртів і нормативів:

При виконанні робіт по реконструкції від двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) автотранспорту та будівельних машин і механізмів в атмосферне повітря викидаються в незначній кількості такі забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, граничні вуглеводні, заліза оксид, марганцю оксид, сірчистий ангідрид, сажа.

Шумовий вплив при будівництві незначний – тимчасовий і тільки в робочі години.

При функціонуванні об’єкту негативного впливу на повітряне та водне се-редовища не буде. На мікроклімат, геологічне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний світ, соціальне та техногенне середовища негативний вплив чинитися не буде.

Вплив проектованого об’єкту на повітряне середовище:

На повітряне середовище при експлуатації впливу не буде.

Шумовий вплив проектованого об’єкту.

Виконання заходів по захисту від внутрішніх та зовнішніх шумів дозволить досягти нормативних значень рівнів шуму на території існуючої житлової забудови.

Вплив проектованого об’єкту на водне середовище.

При функціонуванні об’єкту забруднення поверхневих і підземних вод не ві-дбудеться.

Вплив проектованого об’єкту на ґрунт.

При експлуатації об’єкту негативного впливу на поверхневий шар ґрунту не очікується.

Відходи.

Відходи, що утворюються в результаті будівництва будуть вивозитись на утилізацію за відповідними договорами.

Вжиті заходи щодо інформованості громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи здійснення.

Замовником буде зроблено інформування в засобах масової інформації – про плановану діяльність та Заяви про екологічні наслідки діяльності об’єкту.

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:

По сукупності всіх розглянутих чинників, пов’язаних з реалізацією проекту, можна зробити висновок, що в режимі нормального технологічного виконання робіт впливу на навколишнє природне середовище не виникне.

Ризик аварійних ситуацій при правильному виконанню, та дотриманні заходів по техніці безпеки, протипожежних заходів відсутній. Таким чином, екологічний ризик діяльності, що проектується виключається.

Проектна діяльність відповідає всім нормам і вимогам Законів України „Про охорону атмосферного повітря”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, «Водного кодексу України» і не завдасть негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю (моніторинг):

Прийняті проектні рішення забезпечують нормативний стан навколишнього середовища і не потребують додаткових заходів для забезпечення екологічної безпеки об’єкта.

Проектом прийняті рішення щодо безаварійної експлуатації об’єкту будівництва по першій категорії надійності, комплекс заходів по техніці безпеки, протипожежні заходи.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності:

Замовник разом з підрядною будівельною організацією забезпечує будівництво у відповідності з екологічними вимогами.

Замовник забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відповідальність в порядку встановленому законодавством.

Генпроектувальник забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

При проведені господарської діяльності замовник зобов’язаний:

•   забезпечення виконання комплексу організаційно-технічних заходів, правил надійності;

•   здійснювати моніторинг навколишнього середовища.

Екологічні ризики відсутні